Tanden vijlen

Dinsdag 12 juli 2011

Een aantal kinderen van ons weeshuis hebben deze ceremonie ondergaan.

Foto's en uitleg hebben we gekregen van Ibu Ari, onze Engelse lerares.

Een belangrijk rite de passage voor Balinese hindoes die de overgang van kindertijd naar volwassenheid, Metatah of 'tand indiening markeert' is een gemeenschappelijk ritueel die meestal tijdens de maanden juli en augustus plaatsvindt. Lange tanden zijn gezien als tekenen van ondeugden zoals hebzucht, lust, jaloezie en bedrog, en de indiening van tanden wordt verondersteld om te reinigen van het lichaam en de ziel van onzichtbare kwaadaardige krachten. De tanden indienen wordt uitgevoerd door een professional bekend als een 'sangging' die is van oudsher van de Brahman kaste.

 Deze ceremonie kan gebeuren goed om jongens en meisjes die hebben opgevoerd. In deze tand snijden ceremonie, en vervolgens gesneden er tanden in 6 (zes) eenheden, als vier boven tanden en twee hoektanden langer. Mentaal snijden tegen de zesde versnelling is symbolisch te verminderen tot zes eigenschappen zijn vaak misleidend Ripu Sad dam man in ellende of ellende gestort. Trieste Ripu eigenschappen waardoor lust, woede, hebzucht, dronken, verwarring en de aard van afgunst. Maar uiterlijk, het snijden tanden die ook worden met betrekking tot schoonheid, schoonheid, en anderen verkregen kunnen. Uitvoering van snijden ceremonie tandheelkundige doelstellingen, in aanvulling op de relevante later stierf later na een ontmoeting met zijn voorouders en verenigen met Hyang Widhi, en ook aan de relevante altijd slagen in alle inspanningen, alle ziekten voorkomen en kan controleren mezelf en verdrijven kwaad.

An important rite of passage for Balinese Hindus that marks the transition from childhood to adulthood, Metatah or 'tooth filing' is a common ritual which typically takes place during the months of July and August. Long teeth are seen as signs of vices such as greed, lust, jealousy and deceit, and the filing of teeth is believed to cleanse the body and soul of unseen malignant forces. The teeth filing is performed by a professio...nal known as a 'sangging' who is traditionally of the Brahman caste.

 This ceremony can be done well to boys and girls who have stepped up. In this tooth cutting ceremony, then cut there teeth in 6 (six) units, if four upper teeth and two canine teeth for longer. Mentally cutting against the sixth gear is symbolic to reduce to six properties are often misleading Ripu Sad dam man plunged into misery or misery. Sad Ripu properties which mean lust, anger, greed, drunk, confusion and the nature of envy. But outwardly, the cutting teeth that can also be obtained in regard to beauty, beauty, and others. Implementation of Cutting Ceremony dental aims, in addition to the relevant later died later after meeting with his ancestors and unite with Hyang Widhi, and also to the relevant always succeed in all endeavors, avoid all diseases and can control myself and drive out evil.